top of page

Sesja prac oryginalnych

Regulamin uczestnictwa w Sesji prac oryginalnych i studenckich (edycja 2022)

1. Warunkiem koniecznym jest rejestracja na XX Międzynarodową Konferencję Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego.
2. Prace należy nadsyłać drogą internetową, za pomocą formularza na stronie www.konferencja-ptfe.pl
3. Termin nadsyłania prac mija 10 listopada 2022 roku o godzinie 23:59.
4. Komitet Naukowy wybierze najlepsze prace, które zostaną zaprezentowane w formie mini wykładów w trakcie sesji prac oryginalnych i studenckich. O ilości zakwalifikowanych prac decyduje Zarząd Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego na podstawie opinii Komitetu Naukowego.
5. O wynikach prac Komitetu Naukowego uczestnicy zostaną poinformowanie drogą mailową najpóźniej dnia 15 listopada 2022 roku.
6. Abstrakt może być przesłany w językach: polskim lub angielskim. Język pracy nie wpływa na ocenę.
7. Abstrakt nie powinien przekraczać objętości około 2000 znaków, czyli około 300 słów. Abstrakt może mieć formę jedynie tekstową.
8. Abstrakt powinien mieć wyraźną pięciodzielną kompozycję: CEL, MATERIAŁ, METODA, WYNIKI i WNIOSKI.
9. Prace niespełniające powyższych warunków nie zostaną zakwalifikowane do oceny.
10. W przypadku zakwalifikowania do prezentacji ustnej, prezentacja zostanie przesłana do Komitetu Organizacyjnego do dnia 22 listopada 2022 do godziny 23:59 wraz z oświadczeniem o zgodzie na publikację.
11. Warunkiem publikacji artykułu w Journal of Health Policy & Outcomes Research jest przygotowanie angielskiej wersji abstraktu oraz przesłanie artykułu do recenzji za pomocą portalu www.jhpor.com
12. Zarząd dnia 27.08.2022 podjął uchwałę o przyznaniu nagród pieniężnych w części studenckiej. Praca jest kwalifikowana jako studencka, kiedy ponad 60% (>60%) autorów posiada aktualny status studenta, potwierdzony poprzez przesłanie ważnej legitymacji studenckiej na adres biuro@farmakoekonomika.pl (dotyczy studiów licencjackich, magisterskich oraz doktoranckich).
Nagrody przyznaje Zarząd PTFe na podstawie opinii i oceny Komitetu Naukowego.
Zarząd przyzna nagrody pieniężne o łącznej wartości nie przekraczającej 4000 zł.
13. Warunkiem uczestnictwa w sesji jest akceptacja niniejszego regulaminu.

Zgłoszenie abstraktu:

Dziękujemy za zgłoszenie!

bottom of page